ЗДРАВЕН ДЕПОЗИТ

Какво представлява:Това са вноски, които собственика на домашния любимец извършва в рамките на една година и които осигуряват покритие на определена сума, която може да бъде ползвана в случаи на заболяване или нужда от оперативна намеса вследствие на заболяване, травма или друг вид произшествие.

 • Минималната вноска е 10 лв.
 • Вноските може да бъдат осъществявани тогава, когато собственикът има възможност за това, но не по-късно от 45 дни преди изтичане на 12 месечния период на здравния депозит.
 • Внесените средства по Здравния Депозит са с валидност равна на периода на сключването му, а именно 12 месеца (от дата до дата).

Как се сключва + общи клаузи:

 • Определя се класът на пациента от 1 до 3 в зависимост от възрастта.
 • Извършва се щателен клиничен преглед, пълна кръвна картина, биохимично изследване на основни показатели, тестово изследване за Векторни болести при кучето и вирусни заболявания при котката (всичко това се заплаща от клиента). На база на прегледа и изследванията се определя коефициента на покритие от 1 до 4.
 • След като класът и коефициента са определени Здравният Депозит може да бъде сключен при взаимно постигнато съгласие от двете страни (1. Собственикът на домашния любимец, който ще бъде Здравно Депозиран и 2. Ветеринарният лекар - изпълнител на Здравният Депозит).
 • Двете страни по Здравния Депозит подписват формуляр (по един екземпляр за всяка страна), вследствие на което страна 1. се съгласява с условията и изискванията по Здравния Депозит, както и да ги спазва, а страна 2. се съгласява да изпълни условията по покритието определено в Здравния Депозит.
 • При неизпълнение на някое от условията по Здравния Депозит той се разтрогва, като ако това е по вина на страна 1. то тя дължи на страна 2. обезщетение в размер на 10 минимални вноски, а в обратния вариант страна 2. възстановява на страна 1. всички внесени до момента вноски.
 • Коефициент 1 - здрави и без хронични здравословни проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие от 25 лв.
 • Коефициент 2 - здрави с хронични белодробни проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие 20 лв.
 • Коефициент 3 - здрави с хронични бъбречни или чернодробни проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие от 18 лв.
 • Коефициент 4 - здрави със сърдечна недостатъчност проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие от 15 лв.
 • Коефициент 1 - здрави и без хронични здравословни проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие от 20 лв.
 • Коефициент 2 - здрави с хронични белодробни проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие 18 лв.
 • Коефициент 3 - здрави с хронични бъбречни или чернодробни проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие от 16 лв.
 • Коефициент 4 - здрави със сърдечна недостатъчност проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие от 14 лв.
 • Коефициент 1 - здрави и без хронични здравословни проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие от 17 лв.
 • Коефициент 2 - здрави с хронични белодробни проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие 15 лв.
 • Коефициент 3 - здрави с хронични бъбречни или чернодробни проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие от 14 лв.
 • Коефициент 4 - здрави със сърдечна недостатъчност проблеми на всеки 10 лв. домашният любимец получава покритие от 12 лв.
 • Домашният любимец подлежи на Здравно Депозиране при условие, че има поставени върху всички необходими Ваксинации и е редовно обезпаразитяван за вътрешни и външни паразити преди сключването на Здравния Депозит (З.Д.). Ако това условие не е изпълнено страна 1.може да сключи З.Д. след вземане на необходимите мерки препоръчани от страна 2.
 • След сключване на З.Д. страна 1. се задължава стриктно да следва профилактичната програма изготвена от страна 2. включително срещу Дирофилариоза.
 • Страна 1. се задължава да осигурява подходяща за домашния любимец храна. (Неподходящи храни - храна от масата, отпадъци от масата и кухнята, пържено, мазно, пикантно, подправено, кокали, грозде, лук, шоколад и др.)
 • Вноските може да бъдат осъществявани тогава, когато страна 1. има възможност за това, но не по-късно от 45 дни преди изтичане на 12 месечния период на здравния депозит.
 • Минималната вноска е на стойност 10 лв.
 • Внесените от страна 1. средства по З.Д. са с валидност равна на периода на сключването му, а именно 12 месеца (от дата до дата).
 • Вноските, които страна 1. извършва в рамките на една година осигуряват покритие на определената по З.Д. сума. Тя може да бъде ползвана в случаи на заболяване или нужда от оперативна намеса вследствие на заболяване, травма или друг вид произшествие.
 • Сумата по покритието от З.Д. ползвана за разход по лекарствени средства зависи пряко от коефициента на Здравно Депозирания домашен любимец. Съответно при коефициент 1 се покриват 30% от стойността на лекарствените средства, а при коефициенти 2, 3 и 4 - 20, 15 и 10%.
 • При установяване на една от по-долу изброените болести след сключване на З.Д. се покриват 10% от стойността на лекарствените средства ползвани за съответното лечение, ако обаче по време на първоначалното изследване преди сключване на З.Д. бъде установено едно от тези заболявания или е вече установено З.Д. покрива само 5% от стойността на лекарствените средства. (Диабет, Епилепсия, Кушинг, Адисон, Хипотиреоидизъм, Хипертиреоидизъм, Атопика, Възпалително заболяване на черва /IBD/). Страна 2. си запазва правото да променя посочените тук заболявания.
 • При установяване на Дирофилариоза З.Д. не покрива стойността на лечението. Страна 2. си запазва правото тук заболявания.
 • При рутинни операции и манипулации като кастрация, стерилизация и почистване на зъбен камък З.Д. покрива 25% от стойността им.
 • При козметични операции и такива на вродени дефекти З.Д. покрива 15% от стойността им.
 • З.Д. покрива 7% от стойността на използваните инжективни анестетици.
 • З.Д. покрива 5% от стойността на консумативите използвани при дадено лечение (операция).
 • З.Д. не покрива : 1 прегледи, 2 ваксинации, 3 обезпаразитяване, 4 лабораторна диагностика, 5 чипиране, 6 стациониране и 7 тестови изследване. Страна 2. си запазва правото да променя посочените тук точки.
 • При подновяване на З.Д. домашният любимец преминава отново по реда определен за сключване на З.Д.